تأمین منابع مالی

اخذ وام و اعتبار از بانک ها، مؤسسات خصوص و دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی