نمایشگاه صنعت ساختمان بامکس 2017

نمایشگاه ساخت، معماری و مصالح ساختمانی در منطقه آزاد انزلی

EMail   bamex2017@trade8group.com

Telegram   09030592010

Support   01344450550-2

Mobile   09113820000

14 دی ماه الی 17 دی ماه
15 بعد از ظهر الی 20 شب
واقع در سالن نمایشگاهی بین المللی منطقه آزاد انزلیشما نیز دعوت هستید