تعیین نام شرکت

فرم تعیین نام اینترنتی

فرم تعیین نام اینترنتی
دریافت فایل


فرم تقاضای تعیین نام

تقاضای تعیین نام
دریافت فایل   دریافت فایل

	واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی 	تاریخ:
	
تقاضای تعیین نام 

اینجانب ……………. به نمایندگانی از طرف شرکت در شرف تأسیس متقاضی ثبت شرکت 

سهامی عام 

سهامی خاص 

تضامنی

مختلط سهامی

مختلط غیر سهامی

موسسه

با مسئولیت محدود

نسبی	
تعاونی



با اسامی پیشنهادی زیر میباشم:
1-	شرکت بازرگانی   پارس پویان      منطقه آزاد انزلی   
2-	شرکت بازرگانی   پارس پرتو      منطقه آزاد انزلی
3-	شرکت بازرگانی   پارس پژوهان    منطقه آزاد انزلی
4-	شرکت بازرگانی   پارس پیمان      منطقه آزادانزلیخواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول گردد . 
     

با نام پیشنهادی ........................................................................................... موافقت می شود. 

                                         رئیس واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی امضاء موسسین :