مدارک برای وکالت و فرم اطلاعات اولیه

فرم اولیه جهت ثبت شرکت

اطلاعات عمومی اعضاء شرکت صفحه اول
اطلاعات عمومی اعضاء شرکت صفحه دوم
دریافت فایل


اطلاعات عمومی اعضاء شرکت

اطلاعات عمومی اعضاء شرکت
دریافت فایل


وکالت نامه

(برای انجام امور اداری، این وکالت نامه باید از طرف متقاضی به شرکت داده شود)

وکالت نامه
دریافت فایل