هزارمين كارت شهروندي منطقه آزاد انزلي

اين گزارش درخصوص كاربردهاي كارت شهروندي منطقه آزاد انزلي براي شهروندان اين منطقه گفت اين كارت جهت سهولت در احراز هويت شهروندان در بخش هاي مختلف خدماتي،تجاري، صنعتي و سرمايه گذاري، تشكيل بانكهاي اطلاعاتي جمعيتي جهت برنامه ريزي بر اساس گروه هاي مختلف فعال در سطح منطقه و پايه ريزي احراز هويت الكترونيكي با استفاده از تجهيزات برنامه ريزي شده خاص براي استفاده در مراكز خدماتي و رفاهي محدوده منطقه صادر گرديده است لازم به ذكر است؛ استفاده و بهره برداري از ظرفيت هاي قانوني منطقه آزاد انزلي، رونق فضاي كسب و كار در محدوده اين منطقه با استفاده از ارايه تسهيلات توسط پذيرندگان كارت شهروندي و ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان منطقه از ديگر اهداف صدور كارت شهروندي منطقه مي باشد اين گزارش مي افزايد هم اكنون كارت شهروندي براي سه گروه ساكنين محدوده منطقه آزاد انزلي، كارمندان سازمان منطقه آزاد انزلي و شاغلين و فعالين اقتصادي در محدوده منطقه ازاد انزلي صادر می گردد روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد انزلي اضافه نمود؛ براساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته دارندگان كارت شهروندي منطقه آزاد انزلي،به مرور زمان،در آينده علاوه بر خدمات پيش گفته از خدمات ديگري نيز بهره مند مي شوند