نخستين جلسه كارگروه استاني حمايت از توليد در منطقه آزاد انزلي برگزار شد

به گزارش مديريت روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد انزلي، نخستين جلسه كارگروه استاني حمايت از توليد در منطقه آزاد انزلي با حضور مهندس مسرور رئيس هيأت مديره و مديرعامل اين سازمان، مهندس اصغريان معاون برنامه ريزي استانداري گيلان،روساي بانكهاي عامل و مديران دستگاههاي اجرايي استان، اعضا انجمن كارآفرينان و سرمايه گذاران منطقه آزاد انزلي با حضور صاحبان محترم صنايع مستقر در منطقه آزاد انزلي برگزار شد. مهندس سيد ابراهيم سقايي معاون اقتصادي و سرمايه گذاري اين سازمان با بيان خبر برگزاري نخستين جلسه كارگروه استاني حمايت از توليد در منطقه آزاد انزلي در خصوص اهداف برگزاري اين نشست اظهار داشت: اين جلسه تخصصي به منظور شناسايي و رفع موانع و مشكلات واحدهاي توليدي مستقر در محدوده منطقه با حضور فعالين اقتصادي و شركتهاي توليدي حاضر در محدوده منطقه آزاد انزلي برگزار شد كه در آن سرمايه گذاران منطقه بهمراه مسئولين عالي رتبه اين سازمان و مسئولان مرتبط استان گيلان در خصوص راهكارهاي برون رفت مسائل مطروحه به تبادل نظر پرداختند. وي با بيان اينكه در اين نشست، كميته هاي تخصصي رفع مسائل واحدهاي صنعتي فعال در محدوده منطقه آزاد انزلي تشكيل شد، افزود: كميته هاي تخصصي مالي و بانكي، بيمه اي، ثبت شركتها، بازرگاني و دارايي تشكيل و در كليه موارد مطروحه با مساعدت و همراهي ارگانهاي ذيربط و بانكهاي عامل استان، مصوبات اجرايي مناسب براي واحدها اتخاذ گرديد. معاون اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد انزلي تصويب اين مصوبات و جلب رضايت واحدهاي توليدي را نشانگر عزم جدي اين سازمان جهت رفع موانع پيش روي بخش صنعت با هدف تحقق شعار اقتصاد مقاومتي، با همكاري ساير دستگاهها و ادارات ذيربط اعلام كرد و گفت: كارگروه حمايت از توليد منطقه آزاد انزلي براساس مصوبه ايجاد كارگروه حمايت از توليد تشكيل شده كه كارگروه مزبور به منظور بررسي و تصميم‌گيري براي رفع موانع و مشكلات فرآوري توليد و ايجاد انگيزه، اميد و تحرك بيشتر براي فعالان عرصه‌هاي يادشده و همچنين رسيدگي به وضعيت واحدهاي مشكل دار در بخشهاي مختلف از قبيل صنعتي، كشاورزي، گردشگري و صنايع دستي كشور و اتخاذ تصميمات مناسب براي پيشگيري از تعطيلي واحدهاي يادشده با استفاده از تمامي ظرفيتهاي قانوني نهادهاي مرتبط، تشكيل شده است. وي بر نقش نهادهاي اجرايي استان در مسير عملياتي نمودن بسترهاي قانوني منطقه آزاد انزلي براي رونق هرچه بيشتر اقتصادي در منطقه و استان تأكيد كرد و افزود: طي يك سال اخير اين سازمان اقدامات متعددي را براي رفع موانع و مشكلات واحدهاي توليدي فعال در سطح منطقه برداشته كه منجر به رونق فضاي كسب كار و خلق مزيتهاي متعدد علاوه بر مزايا و معافيتهاي قانوني موجود براي توسعه فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي در محدوده اين منطقه شده كه اثرات مثبت آن نيز به توسعه همه جانبه استان گيلان ياري مي رساند.