اساسنامه اظهارنامه و صورتجلسه موسسه

دانلود تمام فایل های مربوط به موسسه

دریافت تمام فایل ها دریافت تمام فایل ها
صورتجلسه هیأت مدیره موسسه

صورتجلسه هیأت مدیره موسسه
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه مجمع عمومی شرکاء و موسسین موسسه

صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء و موسسین موسسه
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  موسسه
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه تغییر نام موسسه

صورتجلسه تغییر نام موسسه
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه تغییر موضوع موسسه

صورتجلسه تغییر موضوع موسسه
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه تغییر محل موسسه

صورتجلسه تغییر محل موسسه
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه تغییر در سرمایه موسسه (کاهش سرمایه همراه با خروج شریک)

صورتجلسه تغییر در سرمایه موسسه (کاهش سرمایه همراه با خروج شریک)
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه تغییر در سرمایه موسسه (افزایش سرمایه و ورود شریک جدید)

صورتجلسه تغییر در سرمایه موسسه (افزایش سرمایه و ورود شریک جدید)
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه نقل و انتقال (کاهش و افزایش) سهم الشرکه شرکاء در موسسه

صورتجلسه نقل و انتقال (کاهش و افزایش) سهم الشرکه شرکاء در موسسه
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه برای تاسیس شعبه

صورتجلسه برای تاسیس شعبه
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه انحلال موسسه

صورتجلسه انحلال موسسه
دریافت فایل دریافت فایل