اساسنامه اظهارنامه و صورتجلسه شرکت سهامی خاص

دانلود تمام فایل های مربوط به شرکت سهامی خاص

دریافت تمام فایل ها دریافت تمام فایل ها
اساسنامه اظهار نامه ثبت شرکت سهامی خاص

اساسنامه اظهار نامه ثبت شرکت سهامی خاص
دریافت فایل دریافت فایلآگهی حق تقدم شرکت -سهامی خاص

آگهی حق تقدم شرکت -سهامی خاص
دریافت فایل دریافت فایلآگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده - روزنامه کثیرالانتشار

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده - روزنامه کثیرالانتشار
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه هیات مدیره

صورتجلسه هیات مدیره
دریافت فایل دریافت فایلصورت جلسه هیات مدیره- تعیین سمت دارندگان امضا مجاز - سهامی خاص

صورت جلسه هیات مدیره- تعیین سمت دارندگان امضا مجاز - سهامی خاص
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه هیات مدیره - افزایش سرمایه شرکت

صورتجلسه هیات مدیره - افزایش سرمایه شرکت
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه هیات مدیره- نقل و انتقال سهام - سهامی خاص

صورتجلسه هیات مدیره- نقل و انتقال سهام - سهامی خاص
دریافت فایل دریافت فایلصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت - سهامی خاص

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت - سهامی خاص
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده - تغییرنام شرکت

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده - تغییرنام شرکت
دریافت فایل دریافت فایلصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده - تغییر موضوع شرکت

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده - تغییر موضوع شرکت
دریافت فایل دریافت فایلصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده - تغییر محل شرکت

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده - تغییر محل شرکت
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده - نقل و انتقال سهام - سهامی خاص

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده - نقل و انتقال سهام - سهامی خاص
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده - افزایش سرمایه (1)

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده - افزایش سرمایه (1)
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده - افزایش سرمایه (2)

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده - افزایش سرمایه (2)
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت - سهامی خاص

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت - سهامی خاص
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه برای تاسیس شعبه

صورتجلسه برای تاسیس شعبه
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه تغییرمحل شعبه شرکت - سهامی خاص

صورتجلسه تغییرمحل شعبه شرکت - سهامی خاص
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی نام - سهامی خاص

صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی نام - سهامی خاص
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود

صورتجلسه تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه تبدیل نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص

صورتجلسه تبدیل نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه کاهش سرمایه اجباری شرکت - سهامی خاص

صورتجلسه کاهش سرمایه اجباری شرکت - سهامی خاص
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه کاهش سرمایه اختیاری - سهامی خاص

صورتجلسه کاهش سرمایه اختیاری - سهامی خاص
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه انحلال شعبه شرکت - سهامی خاص

صورتجلسه انحلال شعبه شرکت - سهامی خاص
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه انحلال شرکت - سهامی خاص

صورتجلسه انحلال شرکت - سهامی خاص
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه نقل و انتقال سهام توسط هیات مدیره

صورتجلسه نقل و انتقال سهام توسط هیات مدیره
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع عمومی فوق العاده

صورتجلسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع عمومی فوق العاده
دریافت فایل دریافت فایلنمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطورفوق العاده برای انتخاب مدیران - سهامی خاص

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطورفوق العاده برای انتخاب مدیران - سهامی خاص
دریافت فایل دریافت فایلنمونه صورتجلسه برای انتخاب مدیران و بازرسین روزنامه و تصویب تراز - سهامی خاص

نمونه صورتجلسه برای انتخاب مدیران و بازرسین روزنامه و تصویب تراز - سهامی خاص
دریافت فایل دریافت فایل