اساسنامه اظهار نامه و صورتجلسه شرکت سهامی عام

دانلود تمام فایل های مربوط به شرکت سهامی عام

دریافت تمام فایل ها دریافت تمام فایل ها
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه - سهامی عام

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه - سهامی عام
دریافت فایل دریافت فایلاولین صورتجلسه هیأت مدیره شرکت - سهامی عام

اولین صورتجلسه هیأت مدیره شرکت - سهامی عام
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه هیأت مدیره شرکت - سهامی عام

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت - سهامی عام
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه مجمع موسس شرکت - سهامی عام

صورتجلسه مجمع موسس شرکت - سهامی عام
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه تغییر نام شرکت - سهامی عام

صورتجلسه تغییر نام  شرکت - سهامی عام
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه تغییر موضوع شرکت - سهامی عام

صورتجلسه تغییر موضوع شرکت - سهامی عام
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه تغییر محل شرکت - سهامی عام

صورتجلسه تغییر محل شرکت - سهامی عام
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه تبدیل سهام بانام به بی نام - سهامی عام

صورتجلسه تبدیل سهام بانام به بی نام - سهامی عام
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت سهامی عام (اجباری)

صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت سهامی عام (اجباری)
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت سهامی عام (اختیاری)

صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت سهامی عام (اختیاری)
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام (اکثریت)

صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام (اکثریت)
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه برای تاسیس شعبه

صورتجلسه برای تاسیس شعبه
دریافت فایل دریافت فایلصورتجلسه انحلال شرکت سهامی عام

صورتجلسه انحلال شرکت سهامی عام
دریافت فایل دریافت فایل