فروش ویژه غرفه ها و سوییت های مجتمع تجاری ونوس با شرایط ویژه، بهترین فرصت برای سرمایه گزاری در منطقه آزاد انزلی.

برای آگاهی از شرایط غرفه ها و سوییت ها بر روی آن در نقشه زیر کلیک کنید ...

1
مدل: A
مساحت: 54.93 متر مربع
قيمت: "تماس"
2
مدل: B
مساحت: 59.56 متر مربع
قيمت: "تماس"
3
مدل: B
مساحت: 32.92 متر مربع
قيمت: "تماس"
4
مدل: B
مساحت: 33.58 متر مربع
قيمت: "تماس"
5
مدل: B
مساحت: 31.27 متر مربع
قيمت: "تماس"
6
مدل: B
مساحت: 33 متر مربع
قيمت: "تماس"
7
مدل: B
مساحت: 32.8 متر مربع
قيمت: "تماس"
8
مدل: B
مساحت: 32.61 متر مربع
قيمت:
9
مدل: B
مساحت: 32.8 متر مربع
قيمت:
10
مدل: A
مساحت: 40.82 متر مربع
قيمت:
11
مدل: A
مساحت: 40.97 متر مربع
قيمت:
12
مدل: B
مساحت: 33.25 متر مربع
قيمت:
13
مدل: B
مساحت: 32.67 متر مربع
قيمت:
14
مدل: B
مساحت: 33.08 متر مربع
قيمت:
15
مدل: B
مساحت: 25.24 متر مربع
قيمت:
16
مدل: B
مساحت: 93.79 متر مربع
قيمت:
17
مدل: B
مساحت: 25.44 متر مربع
قيمت:
18
مدل: B
مساحت: 33.36 متر مربع
قيمت:
19
مدل: B
مساحت: 32.95 متر مربع
قيمت:
20
مدل: B
مساحت: 33.68 متر مربع
قيمت:
21
مدل: B
مساحت: 32.59 متر مربع
قيمت:
22
مدل: B
مساحت: 32.46 متر مربع
قيمت:
23
مدل: A
مساحت: 30.09 متر مربع
قيمت:
24
مدل: A
مساحت: 30.6 متر مربع
قيمت:
25
مدل: B
مساحت: 32.59 متر مربع
قيمت:
26
مدل: B
مساحت: 32.8 متر مربع
قيمت:
27
مدل: B
مساحت: 33.3 متر مربع
قيمت:
28
مدل: B
مساحت: متر مربع
قيمت:
29
مدل: B
مساحت: متر مربع
قيمت:
30
مدل: B
مساحت: متر مربع
قيمت:
31
مدل: B
مساحت: متر مربع
قيمت:
32
مدل: B
مساحت: متر مربع
قيمت:
33
مدل: B
مساحت: متر مربع
قيمت:
34
مدل: B
مساحت: متر مربع
قيمت:
35
مدل: B
مساحت: متر مربع
قيمت:
36
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
37
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
38
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
39
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
40
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
41
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
42
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
43
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
44
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
45
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
46
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
47
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
48
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
49
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
50
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
51
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
52
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
53
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
54
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
55
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
56
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
57
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
58
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
59
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
60
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
61
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
62
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
63
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
64
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
65
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
66
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
67
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
68
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
69
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
70
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
71
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
72
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
73
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
74
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
75
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
76
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
77
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
78
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
79
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
80
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
81
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
82
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
83
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
84
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
85
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
86
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
87
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
88
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
89
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
90
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
91
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
92
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
93
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
94
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
95
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
96
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
97
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
98
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
99
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
100
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
101
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
102
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
103
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
104
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
105
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
106
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
107
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
108
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
109
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
110
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
111
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
112
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
113
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
114
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
115
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
116
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
117
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
118
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
119
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
120
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
121
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
122
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
123
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
124
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
125
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
126
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
127
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
128
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
129
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
130
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
131
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
132
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
133
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
134
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
135
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
136
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
137
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
138
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
139
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
140
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
141
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
142
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
143
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
144
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
145
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
146
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
147
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
148
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
149
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
150
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
151
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
152
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
153
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
154
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
155
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
156
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
157
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
158
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
159
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
160
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
161
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
162
مدل:
مساحت: متر مربع
قيمت:
نقشه طبقه همکف